Arvot ja vastuullisuus

Eettinen ohjeistuksemme työntekijöille ja palveluihin

 

Eettinen ohjeistuksemme
Aamuruskon eettinen ohjeistus perustuu eettisille periaatteille, joiden kulmakiviä ovat vastuullisuus, laatu ja hyvä työntekijä- ja asiakaskokemus sekä arvomme luotettavuus, ystävällisyys ja joustavuus.
Lisäksi eettisen ohjeistuksen taustalla ovat sosiaali- ja terveysalan yhteisesti hyväksytyt arvot,
ammattieettiset periaatteet sekä säännöt ja toimintaohjeet.

1) Toimimme asiakastyössä laadukkaasti, vastuullisesti ja asiakasta kunnioittaen
Aamuruskon toiminta perustuu luottamukseen, joka korostuu asiakas- ja potilassuhteissa.
Palvelemme jokaista asiakasta heidän ihmisarvoaan kunnioittaen. Kunnioitamme asiakas- ja
potilastyössä ihmisen itsemääräämisoikeutta ja edistämme ihmisen oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään.

Noudatamme itsemääräämisoikeutta koskevia lakeja. Varmistamme työntekijöidemme
riittävän osaamisen, pätevyydet ja perehdytyksen laadukkaan palvelun tuottamiseksi.

2) Pidämme huolta työyhteisöstämme ja välitämme kaikista työntekijöistämme.
Edistämme oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteutumista työssä ja työyhteisössä. Kohtelemme
sekä asiakkaita että työtovereita tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti, emmekä syrji millään perustein.
Emme hyväksy häirintää. Toimimme kanssakäymisessä arvojemme mukaisesti: luotettavasti,
ystävällisesti ja joustavasti.

Tuemme toisiamme ja arvostamme sekä omaa että toistemme työtä. Huolehdimme
turvallisuudesta työyhteisössä. Tuemme henkilöstön hyvinvointia, kuuntelemme henkilöstön
näkemyksiä ja panostamme avoimeen vuorovaikutukseen työyhteisöissämme. Jokaisella
työntekijällä on mahdollisuus ja velvollisuus ilmoittaa epäkohdista ja mahdollisista riskeistä, jotka
voivat uhata asiakkaan tai työtoverin turvallisuutta, terveyttä tai kokonaishyvinvointia.
Noudatamme voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sekä kunnioitamme
onnilaisten oikeutta järjestäytyä ammatillisesti.

3) Viestintämme perustuu tosiasioihin, tutkittuun tietoon sekä avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen
Markkinointimme ja viestintämme perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Varmistamme, että eri
kanavissa annetut tiedot perustuvat tosiasioihin ja tutkittuun tietoon. Emme hyväksy
harhaanjohtavaa tai totuudenvastaista markkinointia tai menettelyä.

4) Olemme vastuullisia yritys- ja verokansalaisia
Edistämme yhteisön hyvinvointia maksamalla kaikki verot ja veroluonteiset maksut Suomeen.
Emme hyväksy harmaata taloutta ja huolehdimme esimerkillisesti vero- ja muista velvoitteistamme.
Emme hyväksy minkäänlaista korruptiota tai lahjontaa. Emme vastaanota emmekä tarjoa sellaista
lahjaa, kestitystä tai palvelua, joka ylittää tavanomaisen vieraanvaraisuuden, jolla pyritään
vaikuttamaan tai jonka voidaan olettaa vaikuttavan päätöksentekoon. Noudatamme kaikessa
toiminnassamme voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Emme missään tilanteessa kehota tai ohjeista
ketään toimimaan vastoin lakeja ja asetuksia, emmekä myöskään ota tämän kaltaisia kehotuksia tai
ohjeistuksia vastaan keneltäkään.

5) Huolehdimme liiketoiminnan luottamuksellisuudesta
Kunnioitamme liiketoimintatietojen luottamuksellisuutta. Emme ilmaise sidosryhmiemme
luottamuksellisia tietoja, kuten liikesalaisuuksia, liiketoimintaan liittyviä julkistamattomia tietoja tai
luottamuksellisia henkilötietoja ulkopuolisille.

6) Kunnioitamme ympäristöä
Toimimme ekologisesti vastuullisesti. Huomioimme ympäristö- ja ilmastovaikutukset
toimintatavoissamme ja kannustamme jokaista työntekijäämme ekologisiin arjen valintoihin.
Lajittelemme ja kierrätämme jätteet kiinteistöjen mahdollisuuksien mukaan.

7) Eettisten periaatteidemme noudattaminen
Edellytämme eettisten periaatteidemme noudattamista tavarantoimittajiltamme, alihankkijoiltamme
ja muilta yhteistyökumppaneiltamme. Hankkiessamme alihankintana palvelutuotantoa noudatamme
vielä edellä mainitun lisäksi Tilaajavastuulain asettamia vaatimuksia, jossa tarkistetaan alihankintaa
tuottavan yhtiön työnantajavelvoitteiden asianmukainen hoitaminen.

8) Olemme velvollisia noudattamaan näitä eettisiä periaatteita
Jokaisen Aamuruskoon kuuluvan on asemasta tai työtehtävästä riippumatta noudatettava eettisiä
periaatteita. Eettisten periaatteiden noudattamisen seuraaminen on osa yrityksen vastuullista
toimintaa.

9) Eettisten poikkeamien raportointi toiminnasta, joka on mahdollisesti ristiriidassa Aamuruskon eettisten periaatteiden kanssa, tulee raportoida toimitusjohtajalle soittamalla 050 356 9626, tai sähköpostitse palvelu@aamuruskonsiivous.fi

"Tärkeitä ovat vastuullisuus, laatu ja hyvä työntekijä- ja asiakaskokemus"

"Arvojamme ovat luotettavuus, ystävällisyys ja joustavuus."

"Olemme kotimainen ja Edistämme hyvinvointia maksamalla verot ja veroluonteiset maksut Suomeen."

"Kunnioitamme luontoa Sekä Asiakkaan yksityisyyttä."