Omavalvontasuunnitelma

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SISÄLTÖ
1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO
4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN
5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
6 ASIAKASTURVALLISUUS
7 ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN
8 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA
9 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESTEN SEKÄ KULUTTAJANEUVONNAN
YHTEYSTIEDOT
10 SIIVOUSKÄYTÄNNÖT

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Yrityksen nimi:
Aamuruskon Siivous ja Apu Oy
Y-tunnus:
3354739-5
Osoite
c/o Mari Aghaleyan Lor, Uudenmaankatu 29 A 3, 00120 Helsinki
Palvelumuoto:
Aamuruskon Siivous ja Apu Oy tarjoaa pääkaupunkiseudulla seuraavia palveluita:
Kotisiivous, asiointiapu, suursiivous, muuttosiivous ja ikkunan pesu.
Tarjoamme palvelujamme kotitalouksille (vanhukset, pariskunnat, lapsiperheet, yhden henkilön taloudet).
Toiminnasta vastaavan henkilön nimi:
Mari Aghaleyan Lor

Puhelin: 050 356 9626

Sähköposti: palvelu@aamuruskonsiivous.fi
Toiminta toteutetaan yhteistyössä alihankkijoiden ja mahdollisten työntekijöiden kanssa, joita
tarvitaan yhteensä kaksi.

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET.
Aamuruskon Kotiapu Oy tarjoaa pääkaupunkiseudulla seuraavia palveluita: kotisiivousta,
asiointiapua, suursiivousta, muuttosiivousta ja ikkunan pesua.
Tarjoamme palvelujamme kotitalouksille (vanhukset, pariskunnat, lapsiperheet, yhden henkilön taloudet).

Asiointiapu auttaa silloin, kun asiakas ei pääse yksin tai kodista liikkeelle ja hoitamaan asioita.
Asiointiapu voi helpottaa arjessa esimerkiksi, jos asiakas tarvitsee kuljetusta a pteekkiin tai
kauppaan, pankkiin tai lääkäriin. Voimme halutessa käydä hoitamassa asioita myös asiakkaan puolestasi, esimerkiksi kaupassa tai saattaa asiakas teatteriin, kerhoon tai muihin sosiaalisuutta tukeviin paikkoihin.

Jokaiselle asiakkaallemme teemme henkilökohtaisen palvelusopimuksen, jossa huomioidaan kunkin
henkilön sekä tämän läheisten tarpeet ja toiveet. Sopimukseen kirjataan yhdessä asiakkaan kanssa suoritettavat tehtävät, sovittu aika ja hinta. Sopimus tehdään aina kirjallisena kahtena kappaleena ja sitä päivitettäisiin tarvittaessa. Noudatamme ehdottomasti vaitiolovelvollisuutta.

Asiakasta ja hänen elämäntilannettaan, arvojaan sekä kotiaan kunnioitetaan.

Arvot ja periaatteet
Arvojamme ovat eettisyys, luotettavuus, ystävällisyys, yksilöllisyys palveluiden suunnittelussa, asiakkaan kunnioittaminen sekä laadukas ja huomioonottava palvelu.

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO
Riskienhallinta
Työyhteisössömme on avoin, turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri. Tämä mahdollistaa sen, että asiakkaat ja henkilökunta uskaltavat tuoda esille laatuun ja turvallisuuteen liittyviä mahdollisia
epäkohtia.

Alihankkijamme ja työntekijämme ovat sitoutuneita ja käyvät jatkuvasti keskustelua
työnjohdon kanssa.

Pyrimme ennakoimaan riskit huolellisella kartoituskäynnillä asiakkaan luona.

Alihankkijat ja työntekijät perehdytetään huolellisesti jokaiseen kohteeseen ja omavalvontasuunnitelmaan. Työntekijöiden ehdotuksia omavalvontasuunnitelman kehittämisestä otan mielelläni vastaan.

Tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi on henkilökunta varustettu tarpeenmukaisilla työvälineillä ja vaatetuksella (kengät jne.). Tämän lisäksi on huolehdittu siitä, että tarpeelliset vakuutukset ovat
voimassa mahdollisten tapaturmien tai vahinkojen sattuessa.

Riskien tunnistaminen
Riskien tunnistaminen toteutetaan koko tiimin kanssa yhteistyössä. Jokaisen alihankkijan ja työntekijän on tuotava riskit sekä vaaratilanteet työnjohdon tietoon. Varmistamme myös, että työvälineet ovat ehjiä ja puhtaita. Työnteon aikana huolehditaan siitä, että työvälineet eivät aiheuta kompastumisvaaraa.
Riskeihin lukeutuvat myös mahdolliset tilanteet agressiivisen asiakkaan luona, joihin annettaan selkeät toimintaohjeet, jotta vahingoilta voidaan välttyä uhkaavankin tilanteen keskellä.

Kaikki työntekijöiden kohtaamat riskit ja epäkohdat kirjataan tietokoneelle tapahtumien päivämäärillä ja käydään läpi mahdollisimman pian, jotta niihin voidaan löytää ratkaisut nopeasti ja saada kaikki riskit ja epäkohdat minimoitua tulevaisuudessa.

Riskien käsitteleminen
Havaitut epäkohdat käydään asiakkaan ja alihankkijan tai henkilökunnan kanssa läpi ja pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Lisäksi mietitään aina yhdessä työntekijöiden kanssa, miten jatkossa vastaavat tapahtumat voidaan ehkäistä. Toimintasuunnitelmat erilaisiin riskeihin ja epäkohtiin kirjataan tietokoneelle päivämäärillä, josta ne on kaikkien luettavissa.

Korjaavat toimenpiteet
Epäkohtiin reagoidaan välittömästi niiden ilmettyä. Asianosaisten kanssa keskustellaan tapahtuneesta ja mietitään yhdessä mahdollisia toimintatavan muutoksia ja palveluntarpeen uudelleen kartoitusta.
Agressiivisen asiakkaan kohtaamiseen ennaltaehkäisynä toimii myönteisen ilmapiirin luominen sanoin ja elein, jolloin agressiivisuus ei pääse syntymään. Jos tilanne pääsee kuitenkin syntymään, niin järjestän kriisipalaverin jo saman päivän aikana, jossa voidaan purkaa tilanne yhdessä ja hankkia tarvittaessa ammattimaista lisäapua. Korjauksien vaikutuksia käydään läpi palavereissa, joita järjestetään kuukauden sisällä epäkohdan tai riskin ilmenemisestä.

Muutoksista tiedottaminen
Alihankkijoita ja henkilökuntaa sekä muita asianosaisia tiedotetaan puhelimitse tai sähköpostilla.

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö;
Omavalvontasuunnitelman laatimiseen osallistui: Mari Aghaleyan Lor
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaa: Mari Aghaleyan Lor, 050 356 9626, palvelu@aamuruskonsiivous.fi

Omavalvontasuunnitelman seuranta:
Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja
asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Omavalvontasuunnitelman julkisuus:
Omavalvontasuunnitelma on nähtävissä yrityksen kotisivulla
www.aamuruskonsiivous.fi

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
Palvelutarpeen arviointi
Palveluntarve kartoitetaan aina ilmaisella tutustumiskäynnillä kohteeseen, jossa arvioidaan palveluntarve yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa.

Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys avun tarpeesta ja hänen näkemyksensä
toimintakyvyn alentumisesta.

Arvonlisäverottoman siivouspalvelun voi saada asiakas, jolla toimintakyky on laskenut pysyvästi tai väliaikaisesti ikääntymisen, sairauden tai vamman seurauksena. Myös kuormittava tilanne kotona on peruste ALV 0- palvelun saamiselle.

Palvelussuunnitelma

Palvelusuunnitelma laaditan yhdessä asiakkaan tai tarvittaessa omaisen kanssa. Seuraamme palvelusuunnitelman toteutumista. Alihankkija tai työntekijä perehdytetään jokaiseen asiakaskohteeseen erikseen palvelusuunnitelman mukaisesti. Palvelusopimuksen liitteeksi tule aina työlista, johon on listattu tehtävät työt. Työn suorituksen yhteydessä varmistamme, että kyseiset työt tulevat suoritettua listauksen mukaisesti. Pyrimme siihen, että samat työntekijät vierailevat asiakkaan kotona. Huomioimme myös asiakkaan uudet toiveet ja muutamme palvelusuunnitelmaa toiveiden mukaiseksi. Suunnitelman muutoksen kirjaa toimitusjohtaja tai loman aikana hänen tilallaan oleva henkilö. Suunnitelman päivittämistarvetta seuraa asiakkaan luona käyvä siivoushenkilö, joskin siivous yleensä toteutetaan samansuuntaisella kaavalla ja samansuuntaisilla toimenpiteillä, joten suurille muutoksille ei yleensä tule tarvetta.

Asiakkaan asiallinen kohtelu
Asiallinen, ystävällinen ja kunnioittava kohtelu on jokaisen ihmisen ehdoton oikeus. Teemme
työtämme täydellä sydämellämme. Kunnioitamme asiakkaan päätöksiä, itsemääräämisoikeuksia,
yksityisyyttä ja noudatamme vaitiolovelvollisuutta. Toimimme aina asiakkaan ehdoilla. Jos
havaitsemme epäasiallista kohtelua tai epäonnistunutta vuorovaikutusta, johto puuttuu siihen heti ja selvittää tapahtumat kaikkien osapuolten kanssa. Yksityisen sosiaalipalveluiden tuottajalla on ilmoitusvelvollisuus havaitessaan kaltoinkohtelua tai muuta epäasiallista käytöstä asiakkaan lähipiirissä tai asiakkaan luona käyvien kaupungin tai yksityisten tahojen osalta.

Asiakkaan fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä tuemme ulkoilutuksilla ja niiden asiakkaiden luona, joilla on vain siivousta keskustelemalla asiakkaan kanssa ja kuuntelemalla häntä siivouksen lomassa. Sosiaalinen ja ystävällinen kontakti parantaa asiakkaan hyvinvointia.

Asiakkaan rajoittaminen
Emme käytä lainkaan rajoittamistoimenpiteitä, vaan kaikki tapahtuu asiakkaan pyynnöstä.

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä
Kaikki asiakaspalaute kerätään talteen riippumatta siitä, miten se on saatu. Palautteet käydään läpi
henkilökunnan kanssa ja tarvittaessa niiden pohjalta kehitetään omavalvontasuunnitelmaa tai
asiakkaan palvelusuunnitelmaa.

Reklamaatioihin vastataan tarvittaessa kirjallisella vastauksella mahdollisimman nopeasti.

Asiakaspalautetta voidaan ottaa vastaan puhelimitse, sähköpostitse joko henkilökohtaisesti tai
kotisivujemme kautta. Palautteet ovat erittäin tärkeitä toiminnan jatkuvan kehittämisen työkaluja.

Mahdollinen negatiivinen palaute käsitellään kehitystarpeena ja siihen reagoidaan välittömästi.
Positiivinen palaute auttaa jaksamaan työssä ja toimii yrityksen kannustimena.

Asiakkaan oikeusturva
Jos asiakas on tyytymätön saamansa palveluun, hänellä on oikeus saada mahdollinen epäkohta korjattua veloituksetta tai muulla haluamallaan tavalla, kuten maksuttomalla udella palvelun toteutuksella.

Reklamaatiot ja muistutukset osoitetaan palveluntuottajalle. Ne käsittelee toimitusjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Mahdolliset ilmoitukset käsitellään välittömästi niiden saavuttua.
Ilmoituksen vastaanottaja:
Mari Aghaleyan Lor, 050 356 9626

6 ASIAKASTURVALLISUUS
Työtehtävissä käytetään asiakkaan tai yrityksen välineitä ja laitteita ja työ tehdään asiakkaan
kodissa. Yhtiötason turvallisuudesta vastaa toimitusjohtaja.
Varmistamme osaltamme, että kotiympäristö on asiakkaallemme mahdollisimman turvallinen. Jos
havaitsemme epäkohdan, niin ilmoitamme siitä välittömästi asiakkaalle. Huolehdimme, että tavarat tulevat siivouksen jälkeen omille tutuille paikoilleen. Asiakkaan avaimista huolehditaan
asianmukaisesti. Alihankkijat ja työntekijät haastatellaan aina kasvotusten ja heidän kanssaan
tehdään kirjallinen sopimus tai kirjallinen työsopimus. Koeajan aikana arvioimme työntekijän
soveltuvuutta tiimiimme. Henkilökunta perehdytetään huolellisesti jokaiseen kohteeseen sekä työvälineisiin ja toimintatapoihimme. Työskentelyssä noudatetaan aseptista työjärjestystä, käytetään
tarvittaessa suojavaatetuksia ja varmistutaan hygieenisestä työskentelystä.
Noudatamme viranomaisten määräyksiä ja suosituksia kaikissa turvallisuuteen liittyvissä
kysymyksissä.

Henkilöstö
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä
työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Rekrytoinnit tehdään aina kasvotusten ja otetaan erityisesti huomioon henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Huolehdimme aina
huolellisesti perehdyttämisestä. Sekä alihankkijoilla että työntekijöillä on oltava joko koulutus tai vankka kokemus työstä sekä empatiakykyä että sosiaalisia taitoja.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta
Työskentely tapahtuu yksin. Huolehdimme siitä, että uuden työntekijän perehdyttäjä on kokenut henkilö.

Täydennyskoulutusta järjestetään tarpeen mukaan.

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus
Yksityisen sosiaalipalveluiden tuottajana meillä on ilmoitusvelvollisuus havaitessamme
kaltoinkohtelua tai muuta epäasiallista käytöstä asiakkaan lähipiirissä tai toisen työntekijän tai jonkun muun tahon, kuten kotisairaanhoidon osalta, joka käy asiakkaan luona. Myös toimintakyvyn alentumasta johtuvat vaaratilanteet tai kykenemättömyys huolehtia itsestään tai asioistaan ovat
huomiomme kohteina. Mikäli jotakin yllä mainittua havaitaan, ilmoittaa henkilöstömme
mahdollisista epäkohdista toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja ilmoittaa asioista edelleen
viranomaisten, kuten sosiaali- ja potilasasiamiehen, pelastusviranomaisen tai maistraatin suuntaan.
Lopussa on toiminta-alueidemme potilas- ja sosiaaliasiamiehien sekä kuluttajaneuvonnan
yhteystiedot, joihin voi ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa.

7 ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN
Asiakastietoja säilytetään sähköisesti kahden salasanan takana olevassa asiakasrekisterissä. Tiedot
kirjaa rekisteriin toimitusjohtaja. Rekisteritietoihin pääsy on myös työntekijöillä, koska heidän on
saatava tieto osoitteista ja puhelinnumeroista, jotta voivat päästä asiakkaan osoitteeseen.

Noudatamme kaikessa toiminnassa vaitiolovelvollisuutta ja salassapitoa. Henkilökunta
koulutetaan tähän asiaan ennen töiden aloittamista ja asiaa käydään läpi uudelleen järjestettävissä palavereissa, joita on vähintään yksi vuodessa.

Henkilötietoja käsitellään tietosuoajaselosteen mukaisesti.
Tietosuojaseloste kotisivulla: www.aamuruskonsiivous.fi
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Mari Aghaleyan Lor, 050 356 9626
palvelu@aamuruskonsiivous.fi

8 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA
Omavalvontasuunnitelman toteutumista seurataan ja päivitetään tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa. Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa yrityksen toimitusjohtaja/yrittäjä

9 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESTEN SEKÄ KULUTTAJANEUVONNAN
YHTEYSTIEDOT
Sosiaali- ja potilasasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun. Kuluttajaneuvontaan voi ottaa yhteyttä kuluttajan ja yrityksen välisissä kuluttajaoikeudellisissa
ongelmissa. Sieltä saa ohjeita kuluttajaoikeudellisissa kysymyksissä ja kuluttajan kanssa syntyneen riidan ratkaisemiseksi.

Länsi-Uudenmaan hyvinvontialue: Eva Peltola ja Terhi Willberg, puhelin: 029 151 5838.
sähköposti: sosiaali.potilasasiamies@luvn.fi
Neuvontaa puhelimitse ma 10–12, ti, ke, to klo 9–11 (ei perjantaisin eikä pyhien aattona).

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue:
Vantaa: Puhelin: 0941910230 Arkisin klo 8.00-16.00
Sähköposti: miikkael.liukkonen@vakehyva.fi

Kerava:
Sosiaaliasiamies puhelin: 0400 277 087

Puhelinajat: maanantai klo 12.00-15.00, tiistai, keskiviikko, torstai klo 9.00-12.00
sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi
Potilasasiamies puh. 040 833 5528
Puhelinajat: maanantai klo 12.00-15.00, tiistai, keskiviikko, torstai klo 9.00-12.00
potilasasiamies@sosiaalitaito.fi

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala:
Sosiaali- ja potilasasiamiesten neuvonta
+358 9 310 43355
Avoinna ma-to 09.00-11.00
Kuluttajaneuvonta: puhelin 029 505 3050, palveluaika ma, ti, ke, pe klo 9.00–12.00, to klo 12.00–15.00.

10 SIIVOUSKÄYTÄNNÖT
Aseptinen siivousjärjestys
Siivoamme aina aseptisessa järjestyksessä, mikä tarkoittaa siivoamisjärjestystä puhtaammasta likaisempaan kaikissa tiloissa. Tämä on erittäin tärkeää noudattaa WC-tiloissa. Lisäksi meillä on siivousliinoissa värikäytäntö, jolloin tietyn värisillä liinoilla puhdistetaan tietyt paikat, kuten keittiön pinnat, pölynpyyhintä, WC-pinnat ja käsienpesuallas sekä WC-istuin.

Käsihygienia
Noudatamme hyvää käsihygieniaa. Käsiä pestään työn lomassa aina, ennen kuin siirrytään seuraavaan työvaiheeseen. Työssä pidetään käsineitä, joita vaihdetaan. Tarttuvien tautien osalta käsineitä vaihdetaan heti, kun on siivottu tietty alue. Myös eritetahrojen siivoamisen jälkeen käsineet vaihdetaan.

Työhön käytettävien välineiden ja koneiden käyttö
Välineinä ovat imuri ja lattianpesuvälineet sekä aineet. Eri paikoissa käytetään lattioille eri pesuaineita, kuten parketille siihen sopivaa ainetta. Pölynpyyhintään käytetään mikrokuituliinoja, jotka keräävät pölyn ja kestävät pesun vähintään 90 % lämpötilassa. WC-tiloissa käytetään sinne sopivia aineita ja tarvittaessa desinfioivia aineita tahranpoistoon normaalitilanteissakin. Myös näissä tiloissa käytetään kuumapesun kestäviä mikrokuituliinoja. Kaikkiin tiloihin ja tilojen eri alueisiin käytetään aina puhdasta mikrokuituliinaa. Kotisiivouksissa ei käytetä juurikaan muita laitteita. Toki asiakkaan halutessa voidaan pestä huonekalut tekstiilipesurilla, joka vuokrataan tarpeen tullen.

Pintamateriaalien tunnistaminen, puhdistaminen ja hoito

Laatta-, kivi- ja muovilattiat kestävät enemmän kosteutta ja ne voi mopata kostealla. Tällöin tulee huolehtia, ettei lattian pinta jää kosteaksi, koska siinä on liukastumisvaara. Puu-, laminaatti-, korkki- ja parkettilattiat puhdistetaan nihkeällä mopilla. Pesuaineena voi normaalitilanteessa käyttää etikkaa sekoitettuna pesuaineveteen, joka on ympäristöystävällistä ja toimii hyvin lähes kaikissa pinnoissa, joskin laminaatin ja parketin puhdistukseen kannattaa käyttää pelkkää vettä tai mietoa pesuainetta, kuten parketti-laminaattipesuainetta, ettei etikka imeydy parkettiin. Myös astianpesuainetta tai tolua voi käyttää tarvittaessa. Kylpyhuoneen tasot ja käsienpesualtaat ja WC-istuimet voi puhdistaa etikkaseoksella, mutta kaakeleihin pitää käyttää niille suunniteltuja pesuaineita, koska etikka voi pehmentää sauma-aineita. Keittiön tasot voi puhdistaa joko etikka- tai astianpesuaineliuoksella riippuen materiaalista. Erittäin likaisen lieden voi puhdistaa etikan ja soodan seoksella, koska se tehoaa kovaan likaan paremmin. Sooda-astianpesuaineseosta voi käyttää tahrojen puhdistukseen kovilta pinnoilta ja kangasmateriaalitahroihin voi käyttää sooda-etikkaseosta varovasti, ettei tule niin sanottuja
vesivahinko jälkiä. Pölyjen pyyhintään käytetään kuivaa pölynpyyhintäliinaa. Puupintaiset huonekalut voi myös pyyhkiä pölynpyyhintäliinalla. Matot imuroidaan ja tarvittaessa tuuletetaan. Huonekalujen kangasosat imuroidaan. Keittiön puutasot voi tarvittaessa öljytä uudelleen puhdistuksen jälkeen. Parketin voi öljytä tai vahata uudelleen, mutta siihen kannattaa käyttää sopivat työkalut ja ammattitaidon omaavaa yritystä, ettei jäljestä tule epätasaista.

Työssä käytettävien eri puhdistusaineiden käyttö
Eritetahroihin ja infektiotautia sairastavien asiakkaiden luona käytetään aina
desinfioivia pesuaineita, jotta tartuntavaara vähenee minimiin. Eritetahrojen poistoon
käytetään aina kertakäyttöisiä liinoja. Muutoin käytetään mieluiten mahdollisimman ympäristöystävällisiä aineita, kuten etikkaa ja soodaa yhdessä tai erikseen. Tarvittaessa voidaan käyttää astianpesuainetta,
parketti-laminaattipesuainetta ja kaakeleille suunniteltua pesuainetta. Jos asiakas kokee
etikan tuoksun epämiellyttävänä, niin käytetään muuta pinnoille sopivaa mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavaa pesuainetta.

Yleisimpien infektioiden huomioiminen siivouksessa
Pinnoilta tarttuvien infektioiden, kuten tarttuvien oksennus- ja
ripulitautien sekä MRSA, VRE, ESBL Klebsiella, CPE osalta pidetään suojaesiliinaa ja kertakäyttökäsineitä, jotka menevät roskiin käytön jälkeen. Lisäksi voi pitää maskia. Eri
paikkoja siivotessa käytetään uusia käsineitä.

Ilmateitse tarttuvilta infektioilta, kuten influessalta suojaudutaan maskilla ja kertakäyttökäsineillä, joita vaihdetaan uusiin eri paikkoja siivotessa.

Tällöin pinnoilta puhdistetaan tahrat desinfioivalla aineella ja WC- ja kylpyhuonetilat
pestään desinfioivalla aineella.

Paikka ja päiväys Helsinki 25.8.2023