Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Aamuruskon Siivous ja Apu Oy
Y-tunnus: 3354739-5
Uudenmaankatu 29 A 3
00120 HELSINKI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Mari Aghaleyan Lor
palvelu@aamuruskonsiivous.fi

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava
Mari Aghaleyan Lor

Henkilötietojen vastaanottaja
Mari Aghaleyan Lor ja työntekijät tai alihankkijat

2. Rekisterin nimi
Tämä seloste koskee Aamuruskon Siivous ja Apu Oy:n asiakasrekisteriä

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen, palvelusta ja tuotteista tiedottamiseen ja viestimiseen, sekä laskuttamiseen.

4. Rekisterin tietosisältö
Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
palvelu@aamuruskonsiivous.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.
Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta.

7. Käsittelyn kesto
Henkilötietojen käsittely toteutetaan lain mukaan, joka on laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista
[254/2015].
Kriteerit tälle ovat kotipalvelun asiakirjojen osalta:
Kaikki asiakasasiakirjat säilytetään 30 vuotta palvelun päättymisestä tai 12 vuotta asiakkaan kuolemasta. Pysyvästi säilytetään 8., 18. ja 28. päivänä syntyneiden päätökset, suunnitelmat ja asiakaskertomukset.

8. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät tai alihankkijat käsittelevät henkilötietoja.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Rekisteriin pääsy on ainoastaan Aamuruskon Siivous ja Apu Oy:n toimitusjohtajalla, alihankkijoilla ja työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Sekä alihankkijoita että työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Säilytämme tietojasi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

10. Tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterin tietoja ei siirretä EU :n tai ETA:n